Monday, March 25, 2019

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျမန္မာ့ လယ္ယာက႑ဘာေတြ ေျပာင္းလဲ လာမလဲ

ၿဖိဳးလြင္ေအာင္(AMIA)

 ျဖစ္စဥ္ (၁)

ပဲခူးတိုုင္း ေဒသၾကီး အေရွျခမ္း ဒိုုက္ဦး ျမိဳ႕နယ္ ဆင္ဇလုုပ္ရြာ တြင္မိုုးက်လာျပီ ျဖစ္သျဖင့္ လယ္လုုပ္သမားမ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ပ်ိဳးမေထာင္ရေသးေသာ လယ္သမား အမ်ားစုု ကလည္း မိုုးစပါးအတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ အဆက္မျပတ္ရြာေနေသာ မိုုးကလည္း သူတိုု႕အတြက္ အဆိုုးမရပဲ ပ်ိဳးပင္ေတြ ေရနစ္ နစ္ေနသျဖင့္ မိုုးစပါး ေကာင္းမ်ားျပန္လည္ ပ်ိဳးေထာင္ေနရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။လယ္ ၄၅ ဧက ေက်ာ္ပိုုင္ဆိုု္င္ထားေသာ ဦးျမင့္လြင့္ရင္ ထဲတြင္ စိုုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနေသးသည္။

 ျဖစ္စဥ္ (၂)

စစ္ကိုုင္းတိုုင္း ေဒသၾကီး ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ဇီးကန္ ေက်းရြာတြင္ လမသာ ေသာညမ်ားက   သံုုးေလးရက္ ဆက္တိုုက္ရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီျဖစ္သည္။ ဇီးကန္ေက်းရြာအတြင္း စပါးစိုုက္ေတာင္သူမ်ား ညဘက္ စုုဖြဲ႕ ထိုုင္ ေလ့ရွိေသာလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းစကား၀ိုုင္းကလည္း အရင္ တပတ္ကေလာက္ လူအမ်ားပဲႏွစ္ဦး သံုုးဦးသာ ရွိေတာ့သည္။ေခ်းေငြက အဓိက မဟုုတ္ဘူးဗ်။ အဆင့္ျမင့္လယ္ယာ ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖိုု႕ပဲဟုုဇီးကန္ေက်းရြာေန လယ္စိုုက္ ေတာင္သူ ဦးေအာင္ျမင့္ေသာင္းက စကားစလိုုက္သည္။

ျဖစ္စဥ္ (၃)

ျမန္မာ့ စပါးက်ီ ဟုု တင္စားေခၚေ၀ၚေသာ ဧရာ၀တီတိုုင္း အတြင္း က်ြဲ၊ႏြားရွားပါးမႈ က တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႔ ပိုုမိုုဆိုုးရြားလာသည္။ စက္မႈလယ္ယာဟုုဆိုုေနေသာ္ လည္း သိန္း ဆယ္ ဂဏန္း နီးပါး ရွိေသာ အဆိုုပါ စက္မ်ားကိုု၀ယ္ႏုုိင္ေရး မလြယ္ေသး။ ဧရာ၀တီတိုုင္း၊ မအူပင္္ခရိုုင္၊ ၀ါးေတာေက်းရြာ အုုပ္စုု၊ ေရနံေခ်ာင္း ေက်းရြာ၊ ေန လယ္သမား ဦးလွေဌးတြင္ လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရး သံုုး စက္ကရိယာမ်ား အရစ္က် ၀ယ္ႏိုုင္ေရး အတြက္ လံုုးလည္ခ်ာလည္ လိုုက္ေနသည္။ တစ္ရာသီ တစ္ႏွစ္ ေပၚတဲ့ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႕ဒီစက္တစ္စက္အတြက္ ေငြေၾက ေပးလိုုက္ရသလိုု ျဖစ္ေနတယ္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ (၃) လံုုးမွာ စိုုက္ပ်ိဳးေရး ကိုု အဓိကအားထားေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အေရးပါေသာ ေဒသၾကီး သံုုးခုု မွ ေတာင္သူမ်ားၾကံဳေတြ ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား ၏ ပဏာမ ျဖစ္သည္။ 

အျခား အခက္အခဲလည္း ရွိေနေသးသည္။  ေဖာက္ျပန္ေလ့ရွိေသာ ရာသီဥတုု ကအဆိုုးမရ ျခင္း၊ အစဥ္အဆက္ ခိုုင္မာ မႈမရွိခဲ့ေသာ ဆည္ ျပသနာမ်ား၊စိုုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာပိုုင္း ဆိုုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္စိုုက္စရိတ္ ထုုတ္ေခ်းခြင့္ မရျခင္း တိုု႕လည္း အျခား စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေနသည္။ အဆိုုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲတြင္ က်ြဲႏြားမ်ားအတြက္ အစာ ေရစာလံုုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ တစ္ဆက္ထဲဆိုုရလ ွ်င္ စက္ကရိယာပိုုင္းမ်ားအတြက္ေငြေၾကးခက္ခဲျခင္း၊ မ်ားကလည္း အျခား မ်က္ႏွာစာ တစ္ဖက္ တြင္ရွိေနျပန္ေသးသည္။

အစိုုးရသစ္ အာဏာ လြဲေျပာင္း ရယူခဲ့သည္ ရက္ေပါင္းအားျဖင့္ ၉၀ေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ပ်ားေရစမ္း ကာလ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ေရးမွာ ရက္ပိုုင္းသာသာလိုုေတာ့သည္။ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း မ်ား ကလည္း လူထုု ပါးစပ္ဖ်ား ေရပန္းစားေနေသာ စကားလံုုး ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇၀) ရာခိုုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုုင္သူမ်ား ျဖစ္ျပီး အမ်ားစုုမွာ ေတာင္သူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။  ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း အတြင္း  စိုုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အစိုုးရ သစ္ ကဘာလုုပ္ေပးႏိုုင္မည္နည္းဟုု စိတ္၀င္တစား ေမးခြန္း ထုုတ္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုုးရ သစ္က  ျမန္မာလယ္ယာေျမမ်ား ထံမည္သိုု႕ မည္ပံုု မူ၀ါဒသစ္ မ်ား ထားရွိေပးမလဲ ဟုု လယ္ယာစိုုက္ပ်ိဳးေရးလုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ေတာင္သူအားလံုုးက ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၾကီးၾကီး ထားေနၾကသည္။

အစိုုးရသစ္ တက္ျပီး လယ္သမားမ်ား အတြက္ ေဗြေဆာ္ဦး အေျပာင္းအလဲ အေနျဖင့္စတင္ လိုုက္သည့္ ကိစၥမွာ လယ္တစ္က ကိုု စိုုက္စရိတ္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းေခ်းေငြေပးေနရာက  ၁ သိန္း ခြဲထိ တိုုးျမင့္ ေပးခဲ့သည္။

သိုု႕ေသာ္ အဆိုုပါ ေဆာင္ရြက္မွာ ကန္႕သတ္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းကလည္း ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္ ဟုု ဖြင့္ဟၾကသည္။အစိုုးရ မွ ထုုတ္ေခ်းေပးေသာ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ခြဲမွာ အမ်ားဆံုုး လယ္ ၁၀ဧက အတြက္သာ ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ျပီ။ ၁၀ ေက်ာ္ လယ္ဧကမ်ား အတြက္ အက်ံဳး၀င္မႈမရွိေခ်။ ထိုု႕အျပင္ ယခင္ႏွစ္က ၀ိုုင္းၾကီးခ်ဳပ္ ေခ်းေငြ ရယူခဲ့သူမ်ားအစုုအဖြဲ႕ မွ တစ္ဦး ေယာက္က ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ထားလ ွ်င္အဆိုုပါ တစ္ဖြဲ႕လံုုး ကိုုေခ်းေငြ မေပးရန္သတ္မွတ္ထားသည္။

ေခ်းေငြကလည္း ဆယ္ဧကအထိပဲ ရၾကတာေလ။ ရတာက ၁၅ သိန္း၊ က်န္တာကကိုယ့္ရွိလည္း ကိုယ့္ဟာကို ထည့္ေပါ့၊ မရွိေတာ့လည္း ေခ်းငွားထည့္ရတာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္ဆို ဧက ၄၀ ရွိတယ္၊က ၄၀ ဆို အားလံုးအၿပီးအစီး သိန္း ၈၀ေလာက္ကုန္တယ္။ဟုု ပဲခူးတိုုင္း ေဒသၾကီး အေရွျခမ္း ဒိုုက္ဦး ျမိဳ႕နယ္ဆင္ဇလုုပ္ရြာ ေနလယ္သမား ဦးမင္းလြင္ က ဖြင့္ဟသည္။

စိုုက္စရိတ္ ၾကီးမားလာသည့္ ျပသနာ အပါအ၀င္၊ စိုုက္ပ်ိဳေရး သြင္းစုုအတြက္အသံုုးျပဳရေသာ ကုုန္က်စရိတ္ ျပန္လည္ ထည့္၀င္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကလည္းစိုုက္စရိတ္ ၁ ဧက ၁ သိန္း ခြဲ က လယ္သမားမ်ားအတြက္ မလံုုေလာက္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနျပန္သည္။

အခုအစိုးရကေပးတဲ့ေခ်းေငြတစ္သိန္းခြဲဆိုတာကဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ေကာက္စိုက္စရိတ္တင္ပဲတစ္ဧကငါးေသာင္းေလာက္ကုန္မယ္၊လယ္ထြန္ယက္စရိတ္ကအနည္းဆံုးေလးေသာင္း၊ငါးေသာင္းေလာက္ကုန္မယ္၊အဲ့ဒီမွာပဲတစ္သိန္း  ေလာက္ကုန္သြားၿပီ။ေနတာက္မ်ိဳးစပါးနဲ႔ဒီျပင္ဘာညာနဲ႔ဆိုအဲ့တစ္သိန္းခြဲကမေလာက္တတ္ဘူး။ဟုု ဦးမင္းလြင္က ဆက္ေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖင့္ အစျပဳေနေသာ အစိုုးရသစ္အေနျဖင့္  ႏွစ္တိုုစိုုက္စရိတ္မ်ား ေပးေနျခင္းထက္ ကာလရွည္ ႏွစ္ရွည္စိုုက္စရိတ္မ်ားထုုတ္ေခ်းေပးႏိုုင္ေရးကိုု လယ္သမားအမ်ားစုုက ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနၾကသည္။

အခုလို ကာလတိုေခ်းတာက လယ္သမားေတြအတြက္ သိပ္အဆင္မေျပဘူး။ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ႏွစ္အလုိက္ ေခ်းေပးေစခ်င္ တယ္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္တန္သည္၊သံုးႏွစ္တန္သည္ ေခ်းေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ဟုု ဦးမင္းလြင္ ကေျပာသည္။   

အဆိုုပါ အခ်က္ကိုု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေတာင္သူလယ္သမား၊အလုုပ္သမား၊ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊  မအူပင္ လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ဦးစိန္၀င္းက ေထာက္ခံသည္။

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ တစ္သိန္းခြဲဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မေလာက္ပါဘူး။ တကယ္တမ္းဘာသီႏွံစိုက္စိုက္ အနည္းဆံုး ႏွစ္သိန္း ေလာက္ကုန္တယ္။ အခုေခ်းေငြေပးတာကလည္းစပါးကိုပဲေပးမယ္ တျခားသီးႏွံမေပးဘူးဆိုေတာ့ အျခားဆီထြက္သီးႏွံ၊ဆီကမစားေတာ့ဘူးလားေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္သီးႏွံပဲစိုက္စိုက္အမွန္တကယ္သီးႏွံစိုက္တယ္ဆို ေခ်းေပးေစခ်င္တယ္။ ဒါမွလည္းေတာင္သူလယ္သမားေတြက စိုက္စရိတ္မရွိတာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္။ဟုု ေျပာသည္။

အစိုုးရ သစ္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာေလာကအတြက္ ၾကီးမားေနသည့္ေနာက္ထပ္ စိတ္ေခၚမႈ တစ္ခုုက အစိုုးရ အဆက္ဆက္အားနည္းခဲ့သည့္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးပိုုင္းမ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ေႏြစပါးျဖစ္ေစ၊ မိုးစပါးျဖစ္ေစ ဒီတူးေျမာင္းေတြက အဆင္မေျပေတာ့တာ။ေႏြရာသီ ေရရွားတဲ့ အခါ ေရမရဘူး၊ မိုးရာသီ ေရမ်ားေတာ့ အဲ့ဒီဆည္ေတြကေဖာက္ခ်တဲ့ေရေတြ လယ္ထဲ၀င္ေတာ့ စပါးေတြေရျမဳပ္ၿပီး ဒုကၡ ေရာက္ကုန္တယ္။ဟုု  စစ္ကိုုင္းတိုုင္း ေဒသၾကီး ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ဇီးကန္ ေက်းရြာေနဦးေအာင္ျမင္ေသာင္းက ၄င္း၏အခက္အခဲ ကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတုု အဆိုုးမရေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ဆည္ေျမာင္း ျပသနာ ကိုု စနစ္ တက် ေျဖရွင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ ဘက္ကလည္း ဆႏၵရွိေနသည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္မွာ ေကာေနတဲဲ့ ေျမာင္းေတြတူးရမယ္ ေရတံခါးေတြ၊ေရထိန္းတံခါးေတြ ျပန္စီ စစ္ရမယ္ ဒီလို အပီေကးရွင္း စနစ္ေတြကိုေကာင္းေအာင္လုပ္မွ လူေတြေရာ၊ လယ္ယာ သီးႏွံေတြပါ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ကိုသက္သာမယ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမယ္။ဟုု မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ဦးစိန္၀င္းက ေျပာသည္။အစိုုးရသစ္ အေနျဖင့္ အဆိုုပါ ဆည္ျပသနာမ်ား ကိုုဦးစားေပး ေျဖရွင္းရန္ လုုိအပ္ေၾကာင္း လက္ခံထားသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ဆည္မ်ားဟာ သက္တမ္း ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေျမာင္းစနစ္မ်ားပ်က္စီးတာေတြ ရွိပါတယ္။ေရရွား ခ်ိန္မွာ ေရမရတာဟာေျမာင္းစနစ္မေကာင္းလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ေရအ၀င္နည္းလို႔ေရမေပးႏိုင္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆည္ေရေသာက္စနစ္မွာ ေျမာင္းေတြေကာင္းဖို႔အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအပါအ၀င္ အျခားရရွိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ရွိပါတယ္။ဟုု စိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္း၀န္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္း က ေျပာသည္။

အစိုုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္း အတြင္း ျမန္မာလယ္ယာ လုုပ္ငန္း အတြက္မူ၀ါဒ အခ်ိဳ႕ ထားျပီး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္  ေတာင္သူ ပညာေပး လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ပိုုမိုုအာရံုုစိုုက္ေပးရန္ အတြက္လယ္ယာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက လိုုလားေနၾကသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ထမ္းအင္အားအလုံ အေလာက္ နဲ႕  နည္းပညာမွန္ကန္တဲ့စိုက္ပ်ဳိးေရး  ပညာေပး လုပ္ငန္းေတြ  ထိထိေရာက္ေဆာင္ေရာက္ဖိုု႕လိုုအပ္ေနပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ပိုုျပီး ထားေရး ကိုရက္တစ္ရာအတြင္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ရွိေနတဲ့ ေတာင္သူေတြကိုု  ေတာင္သူပညာေပး လုပ္ငန္းေတြဦးစားေပးေဆာင္ရြက္တာ ကိုရက္ တစ္ရာအတြင္းမွာပဲစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ဟုု ျပင္ပ စိုုက္ပ်ိဳးပညာေရးအၾကံေပး ႏွင့္ ပညာရွင္ ဦးျမင့္လြင္ က ေျပာသည္။

လယ္သမားေတြအားလံုးမွာ နည္းပညာလိုတယ္။ ဒီနည္းပညာကို လယ္သမားက လုပ္ႏိုင္ဖို႔က ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အားေပးအားေျမွာက္ျပဳမႈရယ္၊နည္းပညာပံ့ပိုးမႈရယ္က အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္။ အခုက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘက္မွာအစိုးရရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ထမ္းကိုက ဘာမွကိုမရွိတာ။ အဲ့ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုတာကနည္းပညာပဲေလဟုု ဇီးကန္ေက်းရြာေန လယ္သမား ဦးေအာင္ျမင့္ေသာင္း ကေျပာသည္။

ေတာင္သူ တိုုးခ်ဲ႕ ပညာေပးပိုုင္း ဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္အားနည္းခ်က္ၾကီးၾကီး ရွိေနသလိုု ေနာက္ထပ္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္မွာ စပါး မ်ိဳးသန႔္မ်ား ရရွိေရး အခက္အခဲ ရွိေနသည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုုးရ အဆက္ဆက္ လက္ထက္က ၄င္းတိုု႕ တိုုက္တြန္းေသာမ်ိဳးစပါးမ်ားကိုု ဖိအားေပး စိုုက္ခိုုင္းသည့္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ အဆိုုပါအခ်က္မ်ားကိုု ယခုု အစိုုးရသစ္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ မက်င့္သံုုးရန္လိုုေၾကာင္းလည္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္၀င္း က ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုတာက ဒီေနရာ ပုလဲသြယ္စိုက္ရမယ္၊ ဟိုေနရာဘာစိုက္ရမယ္လို႔လုပ္လို႔မရဘူး။ သူ႔ေနရာ၊ သူ႔ရာသီ၊ သူ႔အေျခအေနမွာ သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့မ်ိဳးစိုက္တာကုိပဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ အဲ့ဒီႀကိဳက္တဲ့မ်ိဳးကိုမွ အစိုးရကမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ေတြဖန္တီးေပးရမယ္။ ပုလဲသြယ္စိုက္ဆိုတိုင္းဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ပုလဲသြယ္ကို ေနရာတကာတိုင္း စိုက္လို႔ မရဘူး။ဟုု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကိုု အဓိက အာထားေသာ ႏိုုင္ငံဟုုအစိုုးရ အဆက္ဆက္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း အင္ဒိုုနီးရွား၊ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ တိုု႕ႏွင့္ ယွဥ္လ ွ်င္ေနာက္ေကာက္က်ေနသည္မွာ အေတာ္ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း ႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုုင္ငံက စပါးတန္ခ်ိန္ (၂၆) သန္းခြဲ၊ ထိုုင္းႏိုုင္ငံက  တန္ခ်ိန္ (၂၇) သန္းနီးပါး၊ အင္ဒိုုနီးရွားႏိုုင္ငံက တန္ခ်ိန္ (၇၀)သန္းေက်ာ္၊ဗီယက္နမ္ က တန္ခ်ိန္ (၄၄) သန္း ေက်ာ္ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ခဲ့သည္ဟုု ယခင္ႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုု ေလ့လာခ်က္ အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္သမားတစ္ဦး၏ မိုးစပါးတစ္ရာသီ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွရရွိသည့္၀င္ေငြသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္းကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္သမားတစ္ဦး၏မိုးစပါးတစ္ရာသီ စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ လယ္ တစ္ဟတ္တာ(၂ ဒသမ ၅ ဧကေက်ာ္)အတြက္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄ ေဒၚလာခန္႔သာရွိသည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ျမန္မာကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းသည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမွ လယ္သမားတစ္ဦး၏ မိုးစပါး တစ္ရာသီစိုက္ပ်ိဳးမႈမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြမွာပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရရွိ သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ အႀကီးတန္းစိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးပညာရွင္ေဒါက္တာ ဆာဂ်ီေဇာ္ယာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခအေန ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းတိုးေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဟုျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

လယ္ယာ စိုုက္ပ်ိဳးေရးကိုု ဦးစားေပးေသာ ႏိုုင္ငံဟုု အစိုုးရ အဆက္ဆက္ေကြ်းေက်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့လယ္ေတာ္မ်ားမွာ က်န္းမာေရး ခ်ဴခ်ာခဲ့သည္မွာဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ျပည္သူ႕ အမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုုးရလက္ထက္တြင္ က်န္မာေရး မေကာင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာ လယ္ယာက႑ ကိုု မည္သိုု႕ ျပန္လည္ကုုစားေပးႏိုုင္မလဲ ဆိုုသည္ မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေနသည္ဟုုစိုုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက တစ္ညီ တစ္ညြတ္ထဲ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

အစိုုးရသစ္ တက္ျပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာစိုုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန က ရက္ ၁၀၀စီမံခ်က္ထုုတ္ျပီး ၄င္းတိုု႕ ဦးစားေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်က္မ်ားကိုု ေတာ့ေၾကျငာထားသည္။

ဆည္ေရေသာက္စနစ္မ်ား တိုုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေပးမႈ၊ စနစ္တက် လယ္ေျမမ်ားေဖာ္ထုုတ္ေပးမႈ၊ ျမစ္ေရတင္လုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ စိုုက္ပ်ိဳးေရ တိုုးခ်ဲ႕ေပးေ၀ႏိုုင္ရန္စီမံမႈ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ဘက္မွစိုုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆံုုး ႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ရန္ေဒသႏွင့္ ကိုုက္ညီေသာ သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားကိုုဦးစားေပးမည္ ဟုု ဆိုုထားသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျမန္မာေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား၏ လယ္ေတာထဲမွာအခက္အခဲကိုု ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ႏွင့္ ရက္၁၀၀ အလြန္တြင္ ျပည္သူ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအစိုုးရသစ္က မည္မ ွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုုင္မလဲ ဆိုုတာကေတာ့…..

 

   

 

 

 

 

Leave a comment