Wednesday, November 14, 2018

တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္အျခမ္းတြင္ အဖမ္းအဆီးမ်ားေနသျဖင့္ ျမန္မာဘက္မွ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္မ်ားမွာ အေရာင္း အဝယ္မရွိဘဲ ကုန္သြယ္ေရးရပ္ဆိုင္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း Myantrade ေမာဝ္ေရႊလီကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ညီေသာ တိက်သည့္ သီးႏွံ အာမခံစနစ္ အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေစေရး လိုအပ္ေနေၾကာင္း လယ္ယာက႑ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာ သည္။

ဥေရာပသမဂၢ (EU)မွ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေဈး ကြက္အတြင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မွာ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ဆန္မ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ပိတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥေရာပသဂၢႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနေသာ ဆန္လုံးရွည္ အမ်ိဳးအစားဝင္ ဆန္မ်ားအေပၚမွာသာ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဆန္ Exporter မ်ားကို ယခုထက္ပို၍ စပါး ဝယ္ယူ ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရထံသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မွန္ကန္ျမန္ဆန္သည့္ ေရာဂါရွာေဖြေရး ေထာက္လွမ္းစနစ္ အားနည္း ေနမႈကို ထိေရာက္သည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာမ်ားကို လံုၿခံဳ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလိႈင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ စိုက္ပ်ိဳးေနေသာ စပ္မ်ိဳးစပါးမ်ားထက္ အဆ ၃၀ ခန္႔ ပိုမိုထြက္ရွိမည့္ စပ္မ်ိဳးစပါးသစ္မ်ား သုေတသနျပဳ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္း၌ အစားအေသာက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ Food Safety Professional Institude တစ္ခုအား ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) မွ သ တင္းရရွိသည္။

ျပည္တြင္း စပါးေစ်းကြက္အတြင္း ထြက္ေပၚေနသည့္ ဥေရာပ (EU) သို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ပိတ္သြားသည္ဆိုသည့္ သတင္းမွာ မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ၊ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ စပါးေစ်းက်မည္ဆိုသည္မွာလဲ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆိုသည္။

ေျပာင္းစုိက္ေတာင္သူမ်ားအသင္း (MCFA) မွ စုိက္ပ်ိဳးသူမ်ား တစ္ဧကကုန္က်စရိတ္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား အသင္း၏ မန္ ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ဦးထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။